Déclaration STATEC


Fir Déklaratioun bim Statec zielt Joer an de Mount vum Avis (autorisé) vun der Autorisatioun.

Fir dass déi Leescht ouni groussen Opwand vum Programm kann generéiert ginn muss den Utilisateur folgendes maachen.

1) Beim Uleeën vun enger Demande: Definéieren vum “Code Travaux”!

00_listecodes

Coden 0,1 ,2 an 3 ginn berücksichtegt fir Lëscht vum Statec an S.E.V.I. Natierlech muss Demande autoriséiert sinn!

 StatecListe

Fir de STATEC ass et ab 2015 och wichteg aus der Lëscht “Statec” de “Genre Travaux” auszewielen (Remarque: Lëscht ass prédefineiert vum STATEC an kann NET à jour gesaat ginn!)

StatecListeAffichage

Erstëllen vum Excel’s Tableau ass just nach eng Formaliteit!!!

Am Haaptmenu “Listing Administration” uwiehlen

Menu

Op STATEC drécken

DemandeMoisAnnee

 

Joer an de Mount vum Avis saiseieren an “Accepter” drécken..

NewExcelSheet