Paramètrage Utilisateur


Déi verschidden Parameter fir den Utilisateur

ParamsUtilisateur

“Skinning” vum Programm

ParamsUtilisateurSkin

Mat desser Fonktioun kann den Utilisateur astëllen wei de Programm soll ausgesinn!

ParamsUtilisateurSkinListe De Programm stëllt am Moment e puer Meiglechkeeten zu Verfügung (einfach probeieren waat fir eng am bëschte gefällt.

Remarque: Neicht heescht eng “normal” Windows Applikatioun

Beispiller

ParamsUtilisateurSkinITunes ParamsUtilisateurSkinWinXPLuna ParamsUtilisateurSkinWindows8 ParamsUtilisateurSkinVista ParamsUtilisateurSkinOffice2010 ParamsUtilisateurSkinOffice2007 ParamsUtilisateurSkinITunes ParamsUtilisateurSkinWinXPRoyale

Fenster mat den Autorisatiounen gëtt automatesch dem Schirm ugepasst

ParamsUtilisateurMaxAutomatique

Vergreisserung vum Texte (Loi, Conditions a.s.w.) par défaut ass deen op 100 %

ParamsUtilisateurRTFAffichage

Beim starten vum Module “Avis” waat fir een Avis soll par défaut afficheiert ginn.

ParamsUtilisateurStatusAutomatique  ParamsUtilisateurStatusAutomatiqueListe

Liaison avec collaborateur

Verbannung mat engem Collaborateur aus der Base de Données

ParamsUtilisateurLiaisonCollaborateur

Tri(s) par défaut

Wei gin Conditioune, Loi ugewisen bei enger Recherche

No der Beschreiwung oder der ID Nummer

ParamsUtilisateurTriDefaut

Maintenance Textes (Loi, Conditions…)

ParamsUtilisateurMaintenanceTextes

Dei enger Maintenance vun Texter (Loi, Conditions, Lettres…) soll Fenster sech der Greisst vum Schirm upassen?

Sollen bei enger normaler Maintenance dei verschidden Variablen mat ugewiesen ginn?

Remarque: Bei der Gestioun vun dem Templates ginn Variablen ëmmer ugewiesen!

Affichage Répertoire(s)

ParamsUtilisateurAffichageRepertoire

Wei sollen Fichier’en ugewiesen ginn bei z.b. den Dokumenter. Et ass esou wei beim normalen File Explorer vun Windows

ParamsUtilisateurAffichageRepertoireListe

Beispiller

ParamsUtilisateurAffichageRepertoire3 ParamsUtilisateurAffichageRepertoire0

Saisie

ParamsUtilisateurSaisie

Bei enger neier Demande gëtt Joer an Nummer automatesch vum Programm proposeiert (par défaut soll daat och esou sinn!)

Filtres sur collaborateur

ParamsUtilisateurFiltreCollaborateur

Iwwert dess Optioun kann een défineieren waat fir Enregistrementer um “Start” afficheiert ginn. Just dem Collaborateur sëng (wou en Respo ass) oder all Demanden!

Remarque: De Programm muss hei nei gestart ginn!

Optiounen ginn dann ugewiesen beim Start!

ParamsUtilisateurFiltreCollaborateurStart

Ecran principal

 ParamsUtilisateurEcranPrincipal

Waat fir en “Tab” soll beim starten ugewiesen ginn? (Lëscht erklärt sech vum selwen!)

ParamsUtilisateurEcranPrincipalListe

Bei groussen Installatiounen (mei wei 500 Demanden) ass et gudd wann een den “Chargement interactif” astëllt. Esou ginn dei verschidden Lëschten just à jour gesaat wann den Utilisateur drop klickt!

Demandes – Recherche Interactive

ParamsUtilisateurDemandeRecherche

Bei desser Optioun w.e.g. fir 1cht mat der Solution Informatique schwätzen! Merci!

Droits et paramètres

ParamsUtilisateurDroitsParametres

Den Utilisateur MUSS dei verschidden Valeur’en saiseieren wann Optiounen gesaat sinn!

Impression….

ParamsUtilisateurImpressions

Abréviation: kann z.b. geholl ginn fir beim Drock!

Initialisation imprimante sur défaut: De Système dréckt emmer op dei “aktuel” Imprimant eraus! Astellungen vun der Impressioun (Recto/Verso) a.s.w. ginn net verhaalen!

Impressions Layout spécifique: Pro “Layout” kann een pro Utilisateur dei verschidden Optiounen vun der Impressioun sauvegardeieren!

Impressions – Preview: Den Preview gëtt ugewiesen an den Drock muss manuel gestart ginn!

Etiquettes Layout spécifique: Ab der Versioun 2016 keng Fonktioun mei wëll Layouten fir Etiquetten emmer speziefesch sinn pro User!

Etiquittes – Preview: De Previwer gëtt ugewiesen an den Drock muss manuel gestart ginn!

Dropbox an Google Drive

//todo: