Sections Cadastrales – Gestion


Gestioun vun den “Sections Cadastrales” vun enger Gemeng.

De Programm “Gestion Autorisations” starten an de Menu “Fichier” – “Paramétrages/Mise à jour” auswiehlen.

01Menu

Eng nei Fenster geht op. Hei de Menu “Fichiers” – “Mise à jour Sections Cadastrales” klicken.

02Menu_SectionsCadastrales

De Système afficheiert eng Lëscht vun den aktiven “Sections Cadastrales” aus der Gemëng. Mise à jour mecht sech esou wei am Excel!

03SectionsCadastrales