Zones – Gestion


Gestioun vun den verschiddenen Zonen vum PAG fir eng Gemeng

Remarque: Wann Gemeng e neien PAG huet dann kann Solution Informatique automatesch dei ganz Lëscht importeieren!

Starten vum Program.

Durno de Menu “Paramétrages/Mise à jour” uklicken!

01Menu

Eng nei Fenster geht op an hei de Menu “Zone/Quartiers” -> “Mise à jour des Zones” goen

 

02MenuFichierZones

Lëscht kann ewei am Excel à jour gesaat ginn!

03ListedesZones

Iwwert “Modification Détail” kann een weider Informatiounen vun enger Zone saiseieren.

04ZoneDetails