Impression – Adresse avec conditions


Beispill fir eng Adresse mat “Konditiounen” ze drécken!

«Cond(not (Empty(ObjetAdresseManuelle)), ObjetAdresseManuelle) + Cond(Empty(ObjetAdresseManuelle), Objet_Numéro_Rue + Objet_Numéro_Rue_Complément + Cond(not (Empty(Objet_Numéro_Rue)), “, “) + Objet_Dénom +Cond(not (Empty(Objet_Dénom)), ” “) + Objet_Rue + Cond((Empty(Objet_Rue)),”au lieu-dit ” + Lieu_dit) + Cond((Empty(Objet_Numéro_Rue+Lieu_dit)),” (Parcelle N°”+Numéro_Cadastre + “, Section ” + Secteur_Cadastre + ” ” + Cadastre.Designation + “)”)+”, “+Cond(not (Empty(Objet_Code_Postal)),Objet_Code_Pays + “-“) + Objet_Code_Postal +Cond(not (Empty(Objet_Code_Postal)),” “) + Objet_Localité+Cond((Empty(Objet_Rue)),”Parcelle N°”+Numéro_Cadastre + “, Section ” + Secteur_Cadastre + ” ” + Cadastre.Designation))»

Beispill 2

«Objet_Numéro_Rue + Objet_Numéro_Rue_Complément + Cond(not (Empty(Objet_Numéro_Rue)), “, “) + Objet_Dénom +Cond(not (Empty(Objet_Dénom)), ” “) + Objet_Rue + Cond((Empty(Objet_Rue)),”au lieu-dit ” + Lieu_dit) + Cond((Empty(Objet_Numéro_Rue+Lieu_dit)),” (Parcelle N°”+Numéro_Cadastre + “, Section ” + Secteur_Cadastre + ” ” + Cadastre.Designation + “)”)+”, “»«Cond(not (Empty(Objet_Code_Postal)),Objet_Code_Pays + “-“) + Objet_Code_Postal +Cond(not (Empty(Objet_Code_Postal)),” “) + Objet_Localité+Cond((Empty(Objet_Rue)),”Parcelle N°”+Numéro_Cadastre + “, Section ” + Secteur_Cadastre + ” ” + Cadastre.Designation)»,