Déclarations Cadastre, Statec, S.E.V.I. – Fonctionnement


ImpressionListingAdministrations

Wat fir Demanden kommen op déi verschidden Leeschten déi vun

  • Statec
  • Cadaster
  • S.E.V.I.
gefrot ginn an wat fir eng Prozedure(n) mussen agehalen ginn.
Fir den Statec zielt Joer an de Mount vum Avis vun der Autorisatioun.
Déi Leeschten fir den Cadaster an S.E.V.I. baséieren op den Datum vun “Travaux terminés” oder/an “Date Habitable”.
Fir dass déi Leeschten elo ouni groussen Opwand vum Programm kennen generéiert ginn muss den Utilisateur folgendes maachen.
1) Beim Uleeën vun enger Demande: Definéieren vum “Code Travaux”
00_listecodes
Coden 0,1 ,2 an 3 ginn berücksichtegt fir Lëscht vum Statec an S.E.V.I. Natierlech muss Demande autoriséiert sinn!

Fir de STATEC ass et ab 2015 och wichteg aus der Lëscht “Statec” de “Genre Travaux” auszewielen (Remarque: Lëscht ass prédefineiert vum STATEC an kann NET à jour gesaat ginn!)

StatecListe StatecListeAffichage

Vill Gemengen benotzen Méiglechkeet fir en Formular mat erauszeréckelen wou den Demandeur Gemeng informéiert dass Aarbechten fäerdeg sinn. (Dat gëtt automatesch gesat wann den Systeme vun den Kautiounen matleeft)

DateHabitableTermer

Et ass also wichteg fir den “Date Travaux Terminés” an “Date Habitable” à jour ze halen! Duerno ass Erausdrécken vun den verschidden Leschten nach just eng Formalitéit!!