Recherche d’une demande


Verschieden Meiglechkeeten ginn et fir eng Demande ze siichen.
  • Am Haaptmodule
  • Iwwert de Menu “Grande(s) Recherche(s)”
Recherche iwwert den Haaptmodule
Rechercheprincipale
Remarque: Dei Kaasen mat de selwechte Fuarwen geheieren “zesummen”.
Recherche iwwert Identifikatioun vun enger Demande (Normalerweis : Joer/Nummer oder Nummer/Joer). Fir eng Demande esou eremzesiichen einfach an der Case “Année” z.b. 2014 saiseieren an an der Case “N° Demande/Interne” z.b. 6 asetzen.
RechercheAnneeNumero
Durno “ENTER” drécken . De Système afficheiert Demande . Iwwert “F3” kritt een eng Léscht! (einfach probeieren)