Date Habitable – S.E.V.I.


Prozedure fir eng automatesch Mise à jour vun der “Date  Habitable” fir enger Autorisatioun.

Fir dass des Prozedure richteg fonktionneiert mussen e puer Saachen beuecht ginn.

  1. Stroossen mussen à jour sin vun der Gemëng (SIGI Schreifweis)
  2. De Fichier “Liste des premières occupations des immeubles.xls” muss à jour sinn (Nei Exportatioun aus dem GESCOM (1x Joer)
Fir de Fichier “Liste des premières occupations des immeubles.xls” ze genereieren einfach en de GESCOM goen.
MenuImmeublesGescom  MenuImmeublesGescomPremieresOccupations
Lëscht “Liste des premières occupations des immeubles” als EXCEL exporteieren an den Répertoire “Importations” (ze fannen do wou de Programm och steht)
Durno folgende Menu lanceieren
MenuListingAdministrations
MenuLancerMiseAJourHabitable
et voilà. De Programm setzt elo dei verschidden Autorisatiounen à jour wann
1) Nach keng Date Habitation dran steht
2) Wann Demande autoriseiert ass
3) De Code Travaux < 3 ass (Annexe, Logement, Commerce)
4) De Système Adresse fënnt an der “Base Rues”