Maintenance des taxes communales


Desse Module erlaabt et dat ganzt Taxereglement ze integréieren an ze verwalten.

00MenuTaxes

01MaintenanceTaxes

ID Taxe: N° interne vun der Taxe
Position Taxe: Op wat fir enger Plaatz soll Taxe affichéiert ginn.
Code Sous Total: Wou soll Taxe summéiert ginn
Actif: Ass Taxe nach aktive
Désignation Taxe: Beschreiwung vun der Taxe (et soll normalerweis esou ageschriwwen ginn wei Taxe richteg heescht)
Forfait: Et gëtt einfache Forfait facturéiert (z.b. Taxe de construction)
Manuel: De User muss de Präis selwer aklappen
Prix: Een Präis gëtt proposeiert
Unité(s): Eng gewëssen Unzuel gëtt factureiert (z.b. Stonnen)
Volume Construction:  de Präis * Volume Construction
Surface Construction: de Präis * Surface Construction
Face Terrain: de Präis * Face Terrain
No. Bâtiment: de Präis * nombre bâtiment(s)
No. Logements: de Präis * nombre logement(s)
No. Commerces: de Präis * nombre commerces(s)
Taxe forfaitaire: Dessen Montant gëtt nach dobäi gesat
% Tva: Tva (z.b. 17 % oder 3 %)
Prix unitaire: de Präis pro z.b. Unitéit
Unité affichée: z.b. forfait, m2 a.s.w.
GESCOM Code Tarif: Code de facturation fir an de Gescom ze importéieren
GESCOM Code Unité: Code Unité fir an de Gescom ze importéieren
Demande Caution: Wann dessen Flag gesat ass gëtt automatesch bei enger Demande am Suivi den “Demande Caution” gesat!
Remarque: Et soll ëmmer nëmmen 1 Funktioun pro Taxe aktivéiert sinn!