Taxes par demande


Dessen Module erlaabt et dei verschidden Taxen un eng Demande ze rattacheieren!

00Module

Remarque: Am Programm ginn et 2 Meiglechkeeten fir Taxen ze verwalten

  • Mat den Détailer
  • Oder just e globalen Montant!
Fir Détailer unzegin einfach op “Calcul Taxe” klicken!
 01DetailTaxesParDemande
Iwwert den “Ajout Taxe” kann een eng oder mei spezifesch Taxen un eng Demande rattacheieren!
Fir dei ganz Saach ze vereinfachen an mei schnell ze maachen huet een och Meiglechkeet sech “Regroupementer” vun Taxen ze erstëllen. Esou ginn iwwert “Génération” dei verschidden Taxen automatesch an de Listing mat erangeholl.
Information: Link–>  “Maintenance regroupements des taxes