Relance Demande Documents


De Programm erlaabt et eng “Relance Demande Documents” ze drécken!

Dofir kann den Utilisateur e puer Saachen astellen.

01ParamsEcheancier

Ab weivill Deeg soll an der Lëscht “Attente” Demanden “rout” ugeweisen ginn (Échéance!)

01LancementLogiciel

Am Listing selwer steht och direkt den Datum vun der “Relance” (Wann schons geschéckt!). Och hei kuckt den System Échéance no an wann den Zeitpunkt erescht ass gëtt se rout afficheiert. De Programm selwer annuleiert NIE eng Demande!!!

Iwwert de Knapp “Impression Relances” gëtt den System aktiveiert

03ExempleInformation

Dessen Breif gëllt just als Beispill, wei all Impressioun ass dessen Breif och no den Besoin’en vun der Gemeng adaptabel!

No der Impressioun afficheiert de Programm dei nei Lëscht automatesch.

05ApresRelance

Pro Demande gëtt natiirlech am Module “Suivi” dei verschidden Datumer gehaalen!

09Suivis

10SuivisDetail

Natiirlech erlaabt de Programm et och eng “manuel” “Relance ze drécken”!