Automatique


De Programm erlaabt et eng “Relance Demande Documents” ze drécken! Dofir kann den Utilisateur e puer Saachen astellen. Ab weivill Deeg soll an der Lëscht […]

Relance Demande Documents


Beispill fir e Regroupement beizesetzen. An der Lëscht “Regroupements des taxes” einfach wei am Excel en Enregistrement dobei setzen. z.b. “Maison unifamiliale -Nouvelle” Den Enregistrement […]

Maintenance regroupements des Taxes


Fir Taxen automatesch un eng Demande ze rattacheieren einfach op “Calcul Taxe” klicken De Formular vun den Taxen pro Demande geht op! An dessem Fall […]

Génération automatique des taxesExemples pour les impressions pour les étiquettes QR – Courriers entrants (étiquette QR) Barcode(“10\F\”+str$(Année,0,0) +”\”+str$(Numéro_Demande,0,0)+”\” + QRCode.TypeDocument +”\” +QRCode.NomDocument,”QRCode”) Pour les impressions des documents sans sous-répertoire […]

QR-Code – Définition du code


Dees Funktioun erlaabt et déi verschidden Demanden duerch gewëssen Typen ze organiséieren. z.b. nouvelle maison unifamiliale, résidence …. Dëst bréngt mat sech dass de Programm […]

Gestion Types Projets