Base de données


Déi verschidden Parameter fir den Utilisateur “Skinning” vum Programm Mat desser Fonktioun kann den Utilisateur astëllen wei de Programm soll ausgesinn!  De Programm stëllt am […]

Paramètrage Utilisateur


Dees Funktioun erlaabt et déi verschidden Demanden duerch gewëssen Typen ze organiséieren. z.b. nouvelle maison unifamiliale, résidence …. Dëst bréngt mat sech dass de Programm […]

Gestion Types Projets


Opgepasst! Bei enger Mise à jour vun den Stroossen däerf just een Utilisateur de Programm “Gestion Autorisations” gestart hunn! Base de Données vun den Stroossen […]

Mise à jour des Rues