Déclaration


Prozedure fir eng automatesch Mise à jour vun der “Date  Habitable” fir enger Autorisatioun. Fir dass des Prozedure richteg fonktionneiert mussen e puer Saachen beuecht […]

Date Habitable – S.E.V.I.

Fir Déklaratioun bim Statec zielt Joer an de Mount vum Avis (autorisé) vun der Autorisatioun. Fir dass déi Leescht ouni groussen Opwand vum Programm kann generéiert ginn muss den Utilisateur folgendes maachen. 1) Beim […]

Déclaration STATEC