Mise à jour


Beispill fir e Regroupement beizesetzen. An der Lëscht “Regroupements des taxes” einfach wei am Excel en Enregistrement dobei setzen. z.b. “Maison unifamiliale -Nouvelle” Den Enregistrement […]

Maintenance regroupements des Taxes


Prozedure fir eng automatesch Mise à jour vun der “Date  Habitable” fir enger Autorisatioun. Fir dass des Prozedure richteg fonktionneiert mussen e puer Saachen beuecht […]

Date Habitable – S.E.V.I.
Gestioun vun den verschiddenen Zonen vum PAG fir eng Gemeng Remarque: Wann Gemeng e neien PAG huet dann kann Solution Informatique automatesch dei ganz Lëscht […]

Zones – Gestion


Gestioun vun den “Sections Cadastrales” vun enger Gemeng. De Programm “Gestion Autorisations” starten an de Menu “Fichier” – “Paramétrages/Mise à jour” auswiehlen. Eng nei Fenster […]

Sections Cadastrales – Gestion