Paramètrage


Beispill fir e Regroupement beizesetzen. An der Lëscht “Regroupements des taxes” einfach wei am Excel en Enregistrement dobei setzen. z.b. “Maison unifamiliale -Nouvelle” Den Enregistrement […]

Maintenance regroupements des Taxes


Gestioun vun den verschiddenen Zonen vum PAG fir eng Gemeng Remarque: Wann Gemeng e neien PAG huet dann kann Solution Informatique automatesch dei ganz Lëscht […]

Zones – Gestion


Parametrisatioun an Astellungen fir Demanden an der “Commission des bâtisses” oder “Commission d’urbanisme” ze verwalten Etiquetten drécken fir Memberen aus der Commissioun! Uweisen vun den […]

Commission des bâtisses – ConfigurationDéi verschidden Parameter fir den Utilisateur “Skinning” vum Programm Mat desser Fonktioun kann den Utilisateur astëllen wei de Programm soll ausgesinn!  De Programm stëllt am […]

Paramètrage Utilisateur