Sigi


Prozedure fir eng automatesch Mise à jour vun der “Date  Habitable” fir enger Autorisatioun. Fir dass des Prozedure richteg fonktionneiert mussen e puer Saachen beuecht […]

Date Habitable – S.E.V.I.Dessen Module erlaabt et Taxen dei bei enger autoriseierter Demande ufaalen automatesch an den GESCOM (c) Sigi ze exporteieren! Opgepasst: Fir all Demandeur muss eng […]

Exportation Taxes vers Gescom