Statec
Fir Déklaratioun bim Statec zielt Joer an de Mount vum Avis (autorisé) vun der Autorisatioun. Fir dass déi Leescht ouni groussen Opwand vum Programm kann generéiert ginn muss den Utilisateur folgendes maachen. 1) Beim […]

Déclaration STATEC